Inschrijven
Schrijf u nu GRATIS in op INTERMEDINET. Het landelijk communicatieplatform voor zorgverleners!

GEBRUIKERSOVEREENKOMST  EN PRIVACY VERKLARING

Deze overeenkomst, teven reglement voor gebruik, is vanaf 20 mei 2018 van kracht.

Partijen:

Gebruiker, zijnde de (rechts)persoon die blijkens het invullen en digitaal ondertekenen van het aanvraagformulier als geplaats op de website van Intermedinet, gebruik wenst te maken van de diensten van Intermedinet waaronder begrepen het communiceren via het digitale platform van Intermedinet;

en

Intermedinet BV gevestigd te  Noord Brabantlaan 1A, 5652 LA EindhovenIntermedinet is ondergebracht bij besloten vennootschap Intermedinet B.V.  (KvK –nummer 60614536)  met wie Gebruiker deze overeenkomst aangaat. Met Intermedinet wordt hierna zowel het netwerk bedoeld als  Intermedinet B.V.

 U kunt Intermedinet bereiken via admin@intermedinet.nl. De overige gegevens vindt u op deze website onder “Bedrijfsgegevens”.

Zijn overeengekomen als volgt:


Doel en toelichting gebruik Intermedinet:

Deze voorwaarden strekken ten eerste  tot doel om het gebruik van Intermedinet en de voorwaarden waaronder dit gebruik mogelijk is, inzichtelijk te maken en bovendien tot het sluiten van een overeenkomst over dit gebruik waaronder het gebruik van persoonsgegevens.
Het is voor een optimaal en vooral veilig gebruik van Intermedinet, uw expliciete toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens en het aangaan van de Gebruikersovereenkomst noodzakelijk dat u deze gebruikersovereenkomst geheel en zorgvuldig doorleest.

Intermedinet heeft twee doeleinden:
a) vakinhoudelijke communicatie tussen werkers in de gezondheidszorg mogelijk maken waarbij vragen en beelden op anonieme basis binnen het netwerk worden gewisseld,
b) vakinhoudelijke communicatie in het kader van en voorafgaande aan een verwijzing van een individuele patiëntmogelijk maken.
Met het oog hierop zullen strikte voorwaarden verbonden worden aan de communicatie van Gebruikers. Gebruikers zijn de werkers in de gezondheidszorg die toegang hebben tot tenminste één accountvorm, voldoen aan de eisen als weergegeven in deze overeenkomst en deze overeenkomst hebben aanvaard.

1 Accountvormen: wie kan toetreden?
1.1 Een persoonlijk account: is alleen toegankelijk en mogelijk voor een zorgverlener die in het BIG register is geregistreerd of in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij kunnen gebruik maken van deze site onder de voorwaarden als in deze overeenkomst vermeld. De persoon die aan deze voorwaarden voldoet en het aanvraagformulier heeft ingevuld, is de Gebruiker als hierna bedoeld.
Een Gebruiker mag niet een andere persoon toegang verlenen tot zijn account.
1.2.Een instellingsaccount.  Deze account kan alleen aangevraagd worden door een Gebruiker die zelf al lid is van Intermedinet. Deze is bedoeld voor het secretariaat van bijv. een ziekenhuis, afdeling of huisartsenpraktijk. Dit dient te gebeuren door een e-mail te versturen naar admin@intermedinet.nl. Intermedinet zal dan bepalen of deze account aangemaakt kan worden. De Gebruiker die dit account aanmaakt is verantwoordelijk voor volledige naleving van deze overeenkomst en voorwaarden.


Bij deze account is two step authenticatie verplicht. Hierbij wordt een code naar het opgegeven e-mailadres verstuurd indien er van een niet eerder gebruikt ip-adres wordt ingelogd. Deze code is naast het wachtwoord nodig om te kunnen inloggen.
 1. 2.  Registratie, toestemming Gebruiker voor gegevensverwerking en accountbeveiliging:
   

  2.1 Toetreding kan alleen als u voldoet aan de voorwaarden vermeld in 1.1. Daartoe dient u deze overeenkomst te aanvaarden en bovendien goedkeuring te geven aan de gegevensverwerking als vermeld in de privacyverklaring en nog verder hierna toegelicht. Wij adviseren u deze verklaring zorgvuldig door te lezen. De Privacy verklaring vindt u hier. Indien u bezwaar heeft tegen gegevensverwerking en/of de privacy verklaring niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u contact op te nemen met admin@intermedinet.nl.  De toegang tot beide accountvormen wordt beveiligd.

  3.  Inschrijving en betaling
  3.1 De kosten en betaling zijn afhankelijk van het pakket dat u kiest. De kosten kunt u vinden op intermedinet.nl.
  3.2 Als de Gebruiker zich inschrijft gaat deze  een overeenkomst aan tot wederopzegging van één van beide partijen. Gebruiker kan voor de vershillende lidmaatschapspakketten kiezen. Het “Basispakket” is kosteloos en loopt door voor onbepaalde tijd tot wederopzegging van één der partijen. Kiest gebruiker voor een betaald pakket dan wordt het gekozen pakket met zijn specifieke functionaliteiten na betaling geactiveerd voor de duur van 12 maanden. Na 12 maanden vervalt het pakket weer automatisch in een “basispakket” . Wenst Gebruiker nadien weer van extra functionaliteiten gebruik te maken dan kan er wederom een betaald pakket gekozen worden.


4. Verplichtingen Gebruiker:
 4.1 De Gebruiker heeft de volgende verantwoordelijkheden en verplichtingen:

• Bij inschrijving moet de Gebruiker een wachtwoord en een pincode opgeven. De Gebruiker is verplicht om dit wachtwoord en deze pincode te allen tijden zodanig te bewaren, dat toegang of kennisname van derden is uitgesloten. Gebruiker dient tenminste één keer per drie maanden de pincode te wijzigen;
• Gebruiker is verplicht profielgegevens, m.n. uw e-mailadres up to date te houden.
• De account van de Gebruiker mag alleen door de opgegeven Gebruiker worden gebruikt. Een Gebruiker mag niet een andere persoon toegang verlenen tot zijn account;
Is er sprake van een secretariaatsaccount dan mag de account alleen worden gebruikt door diegenen aan wie de Gebruiker toestemming heeft gegeven Hierop dient de Gebruiker zelf toe te zien. Gebruiker blijft te allen tijden verantwoordelijk voor een rechtmatig gegevensverkeer en gebruik van het account in overeenstemming met deze overeenkomst en wet en regelgeving;
• De Gebruiker dient (vermoed) misbruik, diefstal van of toegang door derden tot het wachtwoord en/of pincode en/of een (vermoed) datalek met betrekking tot het account of de digitale omgeving van Intermedinet, terstond te melden aan admin@intermedinet.nl.

5 Gedragsregels en Verplichtingen van Gebruikers voor het gebruik van het account:
5.1 Gebruikers neemt artikel 11 over patiëntgegevens in acht.
5.2 Gebruiker kan geen gegevens van andere Gebruikers of derden (waaronder begrepen video’s, foto’s, tabellen etc.) delen via een account van Intermedinet (al dan niet door middel van doorzending) zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker van wie de gegevens afkomstig zijn, tenzij de Gebruiker of derde van wie deze gegevens afkomstig zijn, aantoonbaar kenbaar heeft gemaakt hieraan uitdrukkelijke toestemming te verlenen door bijvoorbeeld daartoe strekkende woorden op de gegevens of het materiaal te plaatsen. De rechten die daaraan verbonden zijn behoren de Gebruiker van wie de gegevens afkomstig zijn, toe. Intermedinet sluit iedere vorm van aansprakelijkheid in verband met het doorzenden of gebruiken van gegevens van Gebruikers, die via accountvormen van Intermedinet beschikbaar worden gesteld of opgeslagen, uit.
5.3 Gebruiker dient  het auteursrecht van derden te respecteren. Zijn gegevens met auteursrecht beschermd dan is het niet geoorloofd dit op de site te plaatsen tenzij u zelf de auteur bent of toestemming heeft van de auteur. Dit geldt evenzo voor databankrechten, en rechten met betrekking tot beeld- en woordmerken. Gebruiker is verantwoordelijk voor wat hij op Intermedinet plaatst. Intermedinet sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voor welke schade voor derden dan wel Gebruikers in verband met gegevens en materiaal ook geheel uit.
5.4  In afwijking van 5.2 en 5.3 kan een Gebruiker gegevens of materiaal van een andere Gebruiker gebruiken indien deze laatst bedoelde Gebruiker expliciet kenbaar heeft gemaakt toestemming te verlenen.


5.5 Gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de inhoud van  alle content die hij op de accountvorm zet. D.w.z. dat  Gebruiker verantwoordelijk is voor de e-mails, foto’s, symposia, video’s en andere gegevens die Gebruiker  upload.
5.6 Gebruiker dient zich bij het plaatsen van teksten en informatie ook te houden aan de regels van zorgvuldigheid die jegens derden betracht moeten worden. Uitlatingen mogen niet onnodig grievend zijn en informatie over derden, inclusief patiënten, dienen zorgvuldig en correct te zijn en conform wet en regelgeving.
5.7 Gebruiker mag geen namen of van sponsoren en/of adverteerders van fabrikanten, importeurs of vergunninghouders uit de medische en/of technologische industrie plaatsen, tenzij deze namen zich op de oorspronkelijke poster van een bijeenkomst bevindt.
5.8 Overtreding van deze bepalingen dient terstond gemeld te worden bij Intermedinet via admin@intermedinet.nl. Intermedinet kan de toegang van Gebruiker tot Intermedinet sluiten in geval van overtreding van deze bepaling.

6. Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele rechten met betrekking tot Intermedinet, waaronder onder andere de naam, logo, software, concept, lay-out komen uitsluitend Intermedinet toe. Gebruiker mag niets doen of nalaten dat deze rechten (kan) aantasten.

7. Verwijderen van gegevens:
7.1 Gebruiker kan materiaal dat hij  zelf op Intermedinet heeft geplaatst of beschikbaar gesteld, te allen tijde verwijderen.
Intermedinet houdt zich het recht voor (maar is daartoe niet verplicht) informatie die naar haar oordeel onwettig, onzorgvuldig of ongepast is van de site te verwijderen. Evenals informatie en materiaal dat niet in overeenstemming is met deze gebruikersovereenkomst.

8. Verwerking (persoons) gegevens van Gebruiker door Intermedinet en verwerkers:

8.1 Intermedinet maakt verzending, verwerking en opslag van de gegevens die Gebruikers  uitwisselen en verzenden mogelijk via de accountvormen. De verwerking wordt gerealiseerd door externe verwerkers die aan een aantal voorwaarden moeten voldoen waaronder om  de gegevens op een beveiligde manier op te slaan en te verwerken. De derde partij is gecertificeerd voor de NEN norm 7510 (NEN norm voor informatievoorziening in de gezondheidszorg). Intermedinet maakt bovendien gebruik van een beveiligde verbinding. De berichten, chats en besprekingen worden versleuteld opgeslagen.
8.2 Intermedinet  verwerkt gegevens die nodig zijn voor het persoonlijk profiel en gegevens die u extra plaatst. Informatie die nodig is voor het persoonlijk profiel zijn: de naam van Gebruiker, e-mailadres, land en (werk)adres, postcode en stad waar Gebruiker werkt, BIG of KP registratienummer, zakelijk telefoonnummer en beroep. Deze gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen verifiëren of Gebruiker een KP of BIG geregistreerde zorgverlener is dus een voorwaarde om deze overeenkomst te kunnen sluiten. Gebruiker kan nog aanvullende gegevens op zijn profiel zetten zoals zijn profielfoto, naam van het ziekenhuis of kliniek waar hij werkt, lidmaatschappen  van beroeps- en/of wetenschappelijke verenigingen en aandachtsgebieden/subspecialisaties. Zowel de gegevens van het profiel als de extra geplaatste hiervoor vermelde  gegevens zijn voor alle Gebruikers van Intermedinet zichtbaar. Daarbij kunt u op pagina’s, met inachtneming van de voorwaarden van deze overeenkomst, foto’s en video’s toevoegen en kunt u symposia toevoegen.
8.3Als Gebruiker  de site van Intermedinet bezoekt, wordt er automatisch bepaalde informatie geregistreerd. Intermedinet gebruikt bijvoorbeeld Cookies om bepaalde type informatie te verkrijgen als  webbrowser van Gebruiker Intermedinet.nl opent. Die informatie is o.a. Internet Protocol(IP) adres; login; e-mailadres; wachtwoord; computer en verbindingsinformatie zoals type browser, versie en tijdszone setting, browserplugin soorten en versies, operating system en platform.; Clickstream naar, door en van onze website, waaronder datum en tijd; aantal en pagina’s waar u naar zocht of bekeken heeft. Soms gebruikt Intermedinet softwaretools zoals Java Script om sessie-informatie, pagina responstijd, downloaderrors, aanwezigheidsduur op pagina en pagina interactie informatie te registreren. Deze data wordt gebruikt om Intermedinet te verbeteren, gebruik bij te houden en om veiligheidsredenen.
8.4 IP-adressen: de computer van Gebruiker gebruikt een IP-adres als hij verbinding heeft met internet. Het IP-adres is een getal dat gebruikt wordt door computers op het internet om computers te kunnen identificeren zodat de data (zoals een webpagina) naar de juiste computer verstuurd wordt. De webserver van Intermedinet registreert automatisch het IP-adres in haar logboek. Intermedinet  registreert  ook het  IP-adres van Gebruiker als hij zich inschrijft op Intermedinet. Het IP-adres wordt geregistreerd voor de veiligheid. Gebruiker kan zelf zien vanaf welk IP-adres voor het laatst is ingelogd en indien door Gebruiker geactiveerd krijgt deze een notificatie per e-mail met een link om de accoutn 24 uur te blokkeren en/of een tweede code (two step authentication) als u inlogt van een niet eerder door Gebruiker gebruikt IP-adres.
8.5 Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die in aparte files in de internet browser worden opgeslagen. Cookies onthouden informatie over activiteiten van Gebruiker op een website of ander platform. Bijvoorbeeld, een cookie kan een sessie opslaan om makkelijk te kunnen inloggen op een eerder bezochte website. Hierdoor wordt het voor de Gebruiker makkelijker op de site. Buiten de bovengenoemde cookies gebruikt Intermedinet zgn Local Shared Objects ook wel Flash cookies genoemd, in verband met de services van Intermedinet waaronder de videoplayer. Ook deze cookies maken het u gemakkelijker. Zij slaan bijvoorbeeld uw volume/mute instellingen op. Zij kunnen niets doen met de data op uw computer. Als u de flashcookies niet accepteert werkt de videospeler mogelijk niet goed.
8.6 Pixel tags worden soms gebruikt. Hierbij wordt er een klein onzichtbaar plaatje in een bericht gestopt of op een pagina. Daarmee kan er bekeken worden of de Gebruiker  een bepaalde pagina of e-mail gelezen heeft en bovendien de url en het ip-adres van waaruit de pixel tag werd bekeken gelezen worden.
8.6 Gebruiker kan in de browser van de smartphone, desktop of laptop veelal de instellingen voor het accepteren van cookies wijzigen. Ook flash cookies kan de Gebruiker  blokkeren door de add-on settings te wijzigen. Gebruiker kan  hiervoor evt. de website van de eigen  browser bezoeken. Als Gebruiker alle cookies blokkeert, is er een kans dat de website niet meer goed functioneert en Gebruiker niet meer kan inloggen.
8.7 Vanzelfsprekend zal Intermedinet wettelijke verplichtingen moeten naleven waaronder mogelijk het verschaffen van informatie over en van de Gebruiker aan bijvoorbeeld een toezichthouder.

9. Gebruik en zichtbaarheid van persoonlijke informatie:
9.1 De informatie die Gebruiker via het account van Intermedinet verstrekt wordt gedeeld met de andere Gebruikers van Intermedinet. Het inzien van Administrators van Intermedinet gebeurt alleen in het kader van het verbeteren van de site en oplossen van eventuele problemen en op basis van een geheimhoudingsverklaring.
De informatie die Gebruiker zelf opgeeft of via zijn account verwerkt wordt o.a. voor het volgende gebruikt:
• Om andere Gebruikers te bereiken. De profielinformatie van Gebruikers is dan ook voor alle andere Gebruikers zichtbaar.
. Het afwikkelen van de financiele verplichtingen van Gebruiker.
• Bij pagina’s, besprekingen en symposia kan de Gebruiker zelf instellen wie deze kan zien en gebruiken.
• Een mail (privaat bericht) te versturen binnen Intermedinet. De mail is alleen zichtbaar voor de ontvanger.
• Een chatbericht  te versturen binnen Intermedinet. De chat is alleen zichtbaar voor de ontvanger.
• Om Gebruiker een notificatiemail te sturen naar zijn eigen e-mailadres als Gebruiker een bericht ontvangen heeft op Intermedinet.
9.2 De automatisch verkregen informatie: Deze wordt gebruikt voor statistieken en is alleen in te zien door administrators van de site. Deze informatie wordt met niemand gedeeld en wordt alleen gebruikt om de site te verbeteren.
9.3 Links naar andere websites: Intermedinet bevat ook links naar andere websites. Intermedinet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de link die een Gebruiker op de site zet. Intermedinet zal geen persoonlijke informatie versturen naar deze sites als Gebruiker  hierop klikt. Als Gebruiker  eenmaal op een andere site is, gelden de privacy voorwaarden van die site. Intermedinet is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die site met de privacy van Gebruiker omgaat noch voor de informatie die op de betreffende site is geplaatst.
9.4 Gebruiker kan op elk moment zijn/haar persoonsgegevens inzien, verwijderen of aanpassen.
9.5 Gegevens blijven bewaard totdat Gebruiker of Intermedinet de account van Gebruiker verwijdert.  Binnen 3 weken na het verwijderen van de account  worden alle gegevens van  Gebruiker verwijderd.

10. Rechten van Gebruikers met betrekking tot zijn persoonsgegevens:
10.1 U kunt de toestemming tot het verwerken van deze gegevens te allen tijden intrekken door een concreet verzoek te richten aan  admin@intermedinet.nl. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat onverlet de duur van de lopende overeenkomst, Gebruiker geen actief gebruik kan maken van Intermedinet.
10.2 U kunt verzoeken, via admin@intermedinet.nl,  om een opgave te doen van over u verwerkte persoonsgegevens en om correctie dan wel (gedeeltelijke) verwijdering van deze gegevens. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat onverlet de duur van de lopende overeenkomst, Gebruiker geen actief gebruik kan maken van Intermedinet.
10.3 U heeft het recht tot dataportabiliteit (voor zover de gegevens nog niet zijn gewist) en in bepaalde gevallen (als Intermedinet de gegevens niet meer nodig heeft en bij intrekken van de toestemming) op vergetelheid. Het verzoek kunt u indienen bij admin@intermedinet.nl.
10.4 Gebruiker heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Patiëntengegevens:
11.1 Intermedinet is geen patiëntendossier. De patiëntgebonden gegevens zoals tweede meningen en overleg  met collega’s dient u dus in uw eigen dossier van de patiënt vast te leggen. Gebruiker (verzender of ontvanger) is er voor verantwoordelijk dat de gegevens in het juiste dossier van de patiënt terechtkomen en eventueel met andere behandelende zorgverleners worden gedeeld.
11.2  Gebruiker kan alleen in de “private berichten”, “patientenbesprekingen” en “chat” patiëntinformatie met andere zorgverleners delen. Gebruiker gebruikt hiervoor zo min mogelijk naar patiënt herleidbare persoonsgegevens. Indien nodig ter identificatie van een gezamenlijke patiënt verstrekt de zorgverlener niet meer dan naam en geboortedatum en indien patiënt opgeroepen dient te worden voor een consult nog adresgegevens. Dit na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt die de Gebruiker ook aantekent in het dossier van patiënt.


11.3 Ook de overige gegevens als ziektegeschiedenis en beeldvorming verstrekt de Gebruiker alleen na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt die de Gebruiker ook aantekent in het patiënten dossier. Gebruiker kan dan ook alleen gegevens van een patiënt beschikbaar stellen via of op Intermedinet indien de patiënt daarvoor voorafgaand  uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.


11.4 Gebruiker kan, met inachtneming van 11.1 en 11.2, alleen die informatie van de patiënt prijsgeven die noodzakelijk is voor het doel van de uitwisseling.
11.5 Patiënten overleg kan, met vorenstaande beperkingen, plaatsvinden door gebruik te maken van:
i) De private berichten,
ii) De besprekingsmodule onder het menu “Besprekingen” en submenu “Patiënten”.
iii) De chatberichten
11.6 Wat betreft de private berichten (bestemd voor 1  tot maximaal 11 ontvangers ): Gebruiker kan een andere Gebruiker een bericht sturen door op het envelopje bovenaan de site te klikken of in het menu naar de mailbox te gaan of door op de naam van de andere Gebruiker te klikken en op bericht versturen te klikken. Op deze manier heeft alleen de ontvangende Gebruiker toegang tot de gegevens. U kunt hieraan ook bijlagen toevoegen.
11.7 Voor de besprekingsmodule is de categorie “Patiënten” bedoeld voor overleg over patiënten. Als Gebruiker  een patiënt met meerdere collega’s wilt bespreken kan Gebruiker dat doen door deze categorie te selecteren.
11.8 De chatberichten zijn uitsluitend bedoeld voor korte berichten.  Deze zijn niet bedoeld voor verwijzingen.
11.9 Gebruiker is geheel  verantwoordelijk voor een zodanige verzending met adequate  privacy modus,  dat alleen de Gebruikers  waarmee overlegd wordt de patiëntengegevens kunnen zien. Gebruiker is verantwoordelijk voor het juist invoeren van de benodigde persoonsgegevens en voor het juist vastleggen van de gegevens in het dossier van de patiënt.
11.10 Gebruiker kan de gegevens van de private berichten en de besprekingen van de categorie ”patiëntenbesprekingen” printen,  exporteren als PDF of door de tekst te “kopiëren en plakken” en zo bij het dossier van de patiënt voegen. De bijlagen en foto’s  kan Gebruiker  apart opslaan.

12. Bewaring en verwijdering van gegevens.
12.1 Private berichten worden (inclusief bijlagen) 3  maanden na de laatste reactie automatisch verwijderd.
12.2 Patiëntenbesprekingen waaraan meerdere Gebruikers deelnemen worden, inclusief de bijlagen, na 3 maanden na de laatste reactie automatisch verwijderd.
12.3 Chatberichten worden na 7 dagen automatisch verwijderd.

13 Duur en Opzeggen overeenkomst en afsluiten van de accountvorm(en):

13.1 Intermedinet is gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst met Gebruiker en de toegang tot Intermedinet te beëindigen indien:
a) – Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen en voorschriften van deze overeenkomst,
b) – Gebruiker overige (beroeps) normen overtreedt,
c) – Gebruiker niet meer aan de daarvoor gestelde eisen voldoet
d) – Gebruiker na een schriftelijke aanmaning in gebreke blijft om aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen,
e) Gebruiker een te zware last legt op de omvang van het netwerk en Gebruiker de door Intermedinet aangegeven restricties en oplossingen niet binnen 3 weken opvolgt.
13.2 Intermedinet verwijdert binnen 3 weken na beëindiging van deze overeenkomst alle gegevens van Gebruiker dan wel de accountvorm(en) van Gebruiker.  E-mailadres of IP-adres van Gebruiker worden geblokkeerd.
13.3 De overeenkomst tussen Gebruiker en Intermedinet wordt, onverlet het vorenstaande tot wederopzegging van één van beide partijen aangegaan. 


13.4 Bij beëindiging van de toegang van Gebruiker, worden alle gegevens, foto’s, video’s en overig materiaal dat Gebruiker op Intermedinet heeft geplaatst en niet eerder is verwijderd of doorgezonden, vernietigd. Er wordt daarvan geen back up gemaakt.

14. Verwijderen van account door Gebruiker:
14.1 Gebruiker kan zelf te allen tijde de accountvorm(en) opheffen. Gebruiker kan daarvoor de volgende stappen zetten: “Mijn gegevens”, “Mijn account en daar kiest Gebruiker
 “account opzeggen”, helemaal onderaan de pagina.
14.2 De  gegevens inclusief profielgegevens, foto’s video’s symposia etc. worden vervolgens binnen een week  automatisch van Intermedinet verwijderd.
Reeds gedane betalingen worden  niet gerestitueerd.

15 Aansprakelijkheid:
15.1 Intermedinet sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade ook, ongeacht de grondslag, in verband met het doorzenden of gebruiken van gegevens van en door Gebruikers, die via accountvormen van Intermedinet beschikbaar worden gesteld of opgeslagen, uit.
15.2 Intermedinet sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voor welke schade ook, ongeacht de grondslag, voor derden dan wel Gebruikers veroorzaakt door verzonden of geplaatste materiaal, inclusief het niet tijdig ontvangen daarvan, geheel uit.
15.3 Intermedinet sluit aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door derden, zoals verwerkers, ongeacht de grondslag, geheel uit, maar spant zich in om deze derden zorgvuldig te kiezen en adequate verplichtingen op te leggen.
15.4 De aansprakelijkheid van Ïntermedinet voor overige vormen van schade is beperkt tot directe schade en,  mede gelet op de beperkte toegangskosten, tot een bedrag van € 2.500,00,-. 

16 Afwijzing (inkoop) voorwaarden Gebruiker en Wijzigingen  in de gebruikersovereenkomst en privacyverklaring:

16.1 Wijzigingen in de Gebruikersovereenkomst en privacyverklaring als vermeld op Intermedinet, worden via een pop up die bij het inloggen verschijnt, kenbaar gemaakt aan Gebruiker. Een gewijzigde Gebruikersovereenkomst en privacyverklaring wordt bovendien op de website van Intermedinet geplaatst.
Gebruiker kan deze wijziging aanvaarden door de gevraagde vink te zetten de eerstvolgende keer dat hij inlogt. Gaat gebruiker niet akkoord dan is deze gerechtigd de account op te zeggen. Er vindt geen restitutie van een eerdere betaling plaats.


16.2 Intermedinet wijst expliciet de toepassing van (algemene)(inkoop)voorwaarden die Gebruiker, dan wel brancheorganisaties waartoe hij behoort of waarvan hij lid is, af.


Intermedinet B.V. 22 mei 2018